Vec T-803/19: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. júna 2020 – etc-gaming a Casino-Equipment/Komisia („Žaloba o náhradu škody – Opomenutie Únie zaviesť účinný opravný prostriedok na odstránenie opomenutia vnútroštátnych súdov podať Súdnemu dvoru návrh na začatie prejudiciálneho konania – Porušenie dostatočne charakterizovanej právnej normy priznávajúcej práva jednotlivcom – Žaloba, ktorá je zjavne bez právneho základu“)