Povzetek Sklepa Komisije z dne 9. julija 2019 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter člena 53 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (Zadeva AT.40432 – Trgovsko blago z liki) (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 5087 final) (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno) (Besedilo velja za EGP)2019/C 386/08