Streszczenie decyzji Komisji z dnia 9 lipca 2019 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 53 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Sprawa AT.40432 – Merchandising postaci fikcyjnych) (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5087 final) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)2019/C 386/08