Kopsavilkums Komisijas lēmumam (2019. gada 9. jūlijs) par lietas izskatīšanu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu un Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu 53. Pantu (Lieta AT.40432 – Preces ar tēliem) (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 5087 final) (Autentisks ir tikai teksts angļu valodā) (Dokuments attiecas uz EEZ)2019/C 386/08