Περίληψη απόφασης της Επιτροπής της 9ης Ιουλίου 2019 σχετικά με διαδικασία βάσει του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του άρθρου 53 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Υπόθεση AT.40432 — Εμπορεύματα με χαρακτήρες) (κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 5087 final) (Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)2019/C 386/08