Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1421/2013 av den 30 oktober 2013 om ändring av bilagorna I, II och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet