Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1421/2013, annettu 30 päivänä lokakuuta 2013 , yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteiden I, II ja IV muuttamisesta