Decyzja delegowana Urzędu Nadzoru EFTANR 151/20/COL z dnia 11 grudnia 2020 r. ustanawiająca program kontroli, które należy przeprowadzić w 2021 r. w państwach EFTA–EOG w celu weryfikacji stosowania prawodawstwa EOG w dziedzinie żywności i weterynarii [2021/336]