Komisijas paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/42/EK ( 2006. gada 17. maijs ) īstenošanu par dalībvalstu tiesību aktu par mašīnām, un ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK (pārstrādāšana) Dokuments attiecas uz EEZ (Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar direktīvu)