Sprawa C-475/16: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 17 sierpnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Protodikeio Rethymnis – Grecja) – Postępowanie karne przeciwko K.