ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Robežu uzraudzības sistēmu (EUROSUR) (COM(2011)0873 - C7-0506/2011 - 2011/0427(COD)) Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja Referents: Jan Mulder