Lieta T-139/06: Vispārējās tiesas 2011. gada 19. oktobra spriedums — Francija/Komisija (Tiesas sprieduma, kurā ir konstatēta valsts pienākumu neizpilde, neizpilde — Kavējuma nauda — Dalībvalsts veikti noteikti pasākumi — Samaksas pieprasījums — Komisijas kompetence — Vispārējās tiesas kompetence)