Komisijas Direktīva 2011/67/ES ( 2011. gada 1. jūlijs ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu abamektīnu Dokuments attiecas uz EEZ