MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 168/2013 muuttamisesta kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien tyyppihyväksyntään sovellettavan Euro 5 -vaiheen osalta (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)) Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta Esittelijä: Daniel Dalton