2012/5/ES: Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums ( 2011. gada 13. decembris ), ar ko groza 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu, lai segtu ITER projekta papildu finanšu vajadzības