Reģionu komitejas Atzinums par tematu: Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam Hāgas programma: desmit prioritātes turpmākajiem pieciem gadiem — partnerība Eiropas atjaunošanai brīvības, drošības un tiesiskuma jomā Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par pamatprogrammas Drošība un brīvību garantēšana izveidi laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam — priekšlikumi lēmumiem, ar kuriem laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam vispārīgās programmas Drošība un brīvību garantēšana ietvaros izveido īpašas programmas: Terorisma novēršana, gatavība teroristu uzbrukumiem un to seku pārvarēšana Noziedzības novēršana un cīņa pret noziedzību Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par pamatprogrammas Pamattiesības un tiesiskums izveidi laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam — priekšlikumi lēmumiem, ar kuriem laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam vispārīgās programmas Pamattiesības un tiesiskums ietvaros izveido īpašas programmas: Cīņa pret vardarbību ( Daphné ) un narkomānijas novēršana un informēšana par narkomāniju Pamattiesības un pilsonība Krimināltiesības Civiltiesības