2012/394/ES: Komisijas Lēmums ( 2011. gada 21. decembris ) par to pasākumu atbilstību ES tiesību normām, kuri Itālijai jāveic saskaņā ar 14. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva)