Komission asetus (EU) 2019/36, annettu 10 päivänä tammikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta aineen N-(2-metyylisykloheksyyli)-2,3,4,5,6-pentafluorobentsamidi osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)