Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2010. finanšu gadu