Sprawa C-34/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Köln (Niemcy) w dniu 24 stycznia 2020 r. – Telekom Deutschland GmbH / Republika Federalna Niemiec