2012/316/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2012. gada 18. jūnijs ), ar ko apstiprina difetialonu saturošu biocīdo produktu lietošanas atļauju ierobežojumus, kurus Dānija ir paziņojusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK 4. panta 4. punktu (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 4025)