Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/169 на Комисията от 11 февруари 2021 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписването за Обединеното кралство в списъка на третите държави, територии, зони или компартменти, от които са разрешени вносът и транзитът през Съюза на някои стоки от домашни птици, във връзка с високопатогенната инфлуенца по птиците (текст от значение за ЕИП)