KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Padomes Direktīvu 96/16/EK par statistiskajiem apsekojumiem attiecībā uz pienu un piena produktiem$