Rakstisks jautājums E-4884/10 Silvia-Adriana Ţicău (S&D) Komisijai. Dalībvalstu elektroniskie reģistri un to savienojamība