Komisijas Lēmums ( 2003. gada 23. jūnijs ), ar ko nosaka no tuberkolozes, brucelozes un govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvu statusu dažām dalībvalstīm un dalībvalstu reģioniem attiecībā uz liellopu ganāmpulkiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2003) 1925) (Dokuments attiecas uz EEZ) (2003/467/EK)