Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1137 (2019. gada 3. jūlijs), ar ko darbīgās vielas dimetēnamīda-P apstiprinājumu atjauno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ.)