Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз#ЧАСТ ТРЕТА - ВЪТРЕШНИ ПОЛИТИКИ И ДЕЙНОСТИ НА СЪЮЗА#ДЯЛ VII - ОБЩИ ПРАВИЛА ОТНОСНО КОНКУРЕНЦИЯТА, ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ И СБЛИЖАВАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТА#Глава 1 - Правила относно конкуренцията#Раздел 1 - Правила, приложими по отношение на предприятията#Член 104(предишен член 84 от ДЕО)