Paziņojums personām un vienībām, kurām piemēro Padomes Lēmumā 2010/788/KĀDP noteiktus ierobežojošus pasākumus