TITJUR Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 11 września 2008 r. # Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej. # Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Transport kombinowany towarów między państwami członkowskimi - Dyrektywa 92/106/EWG - Końcowy przewóz drogowy stanowiący integralną część transportu kombinowanego - Najbliższy odpowiedni dworzec. # Sprawa C-305/06. Komisja przeciwko Grecji