2012/821/UE, Euratom: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję 90/177/Euratom, EWG upoważniającą Belgię do nieuwzględniania określonych kategorii transakcji i do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 9568)