2012/821/EU, Euratom: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 19 december 2012 tot wijziging van Beschikking 90/177/Euratom, EEG waarbij België wordt gemachtigd geen rekening te houden met bepaalde categorieën handelingen en gebruik te maken van ramingen voor de berekening van de grondslag van de eigen middelen uit de btw (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 9568)