2012/821/ES, Euratom: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2012. gada 19. decembris ), ar kuru groza Lēmumu 90/177/Euratom, EEK, ar ko Beļģijai atļauj neņemt vērā noteiktas darījumu kategorijas un izmantot noteiktas aptuvenas aplēses PVN pašu resursu bāzes aprēķinam (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 9568)