2012/821/EU, Euratom: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 19. prosince 2012 , kterým se mění rozhodnutí 90/177/Euratom, EHS, kterým se Belgii povoluje nebrat v úvahu některé kategorie plnění a používat určité přibližné odhady pro výpočet základu vlastních zdrojů z DPH (oznámeno pod číslem C(2012) 9568)