2012/821/ЕС, Евратом: Решение за изпълнение на Комисията от 19 декември 2012 година за изменение на Решение 90/177/Евратом, ЕИО за разрешаване на Белгия да не отчита някои категории трансакции и да използва някои приблизителни разчети при изчисляването на базата за собствените ресурси от ДДС (нотифицирано под номер C(2012) 9568)