Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 66/2012 ( 2012. gada 25. janvāris ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 318/2007, ar kuru nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus dažu putnu ievešanai Kopienā un attiecīgos karantīnas nosacījumus Dokuments attiecas uz EEZ