Atmaksājamā palīdzība un finansēšanas vadība ***I Eiropas Parlamenta 2011. gada 1. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 attiecībā uz atmaksājamo palīdzību un finansēšanas vadību (COM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD))#P7_TC1-COD(2011)0210 Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2011. gada 1. decembrī , lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr …/2011, ar ko Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 groza attiecībā uz atmaksājamo palīdzību finansēšanas vadību un noteikumiem par izdevumu pārskatu iesniegšanu