EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 94/16/COL (2016. gada 11. maijs), ar ko Norvēģijai pieprasa nepieņemt pasākumu, kas paziņots, pamatojoties uz EEZ līguma XIII pielikuma 56.g punktā minētā tiesību akta (Padomes Direktīva 97/70/EK, ar ko nosaka saskaņotu drošības režīmu zvejas kuģiem, kuru garums ir 24 metri vai lielāks) 4. panta 2. punktu, attiecībā uz kuģiem, kas izmanto ar aukstumiekārtu dzesināta jūras ūdens tvertnes, lai izpildītu stabilitātes prasības [2016/1891]