Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1369 (2015. gada 7. augusts), ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 1031/2014, ar ko nosaka turpmākus pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumus konkrētu augļu un dārzeņu ražotājiem