Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums “Eiropas Parlamenta un Padomes regula par pilsoņu iniciatīvu” ” COM(2010) 119 galīgā redakcija – 2010/0074 (COD)