Pozícia Rady (EÚ) č. 2/2010 v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu Prijatá Radou 22. februára 2010 Text s významom pre EHP