Nõukogu seisukoht (EL) nr 2/2010 esimesel lugemisel eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatava Euroopa raudteevõrgustiku kohta Nõukogu poolt vastu võetud 22. veebruaril 2010 EMPs kohaldatav tekst