Θέση (ΕΕ) αριθ. 2/2010 του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της θέσπισης Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές Εκδοθείσα από το Συμβούλιο στις 22 Φεβρουαρίου 2010 Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ