KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS Pavaddokuments Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA ar ko groza Direktīvu 2000/25/EK attiecībā uz īstenošanas noteikumiem par traktoriem, kurus laiž tirgū saskaņā ar „elastības shēmu”