Lieta T-217/06: Vispārējās tiesas 2011. gada 7. jūnija spriedums — Arkema France u.c./Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Metakrilātu tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpums — Vainojamība pārkāpjošā rīcībā — Pienākums norādīt pamatojumu — Vienlīdzīgas attieksmes princips — Labas pārvaldības princips — Naudas sodi — Pārkāpuma smagums — Konkrētā ietekme uz tirgu — Naudas soda preventīvā iedarbība — Recidīvs — Princips non bis in idem — Samērīguma princips — Atbildību mīkstinoši apstākļi — Nolīgumu faktiska nepiemērošana — Naudas soda samaksas pienākuma noteikšana sabiedrību grupā — Neierobežota kompetence)