Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την παράταση της αναστολής του επεκταθέντος δασμού αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 1023/2003 του Συμβουλίου στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο που αποστέλλονται από την Αργεντινή, είτε αναφέρονται είτε όχι στη διασάφηση ως καταγόμενα από την Αργεντινή