Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2018. gada 14. novembris) par koordinēšanas pamatstruktūru, saskaņā ar kuru uzraudzības iestādes apspriežas ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju par laikposma pagarināšanu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/138/EK (Maksātspēja II) 138. panta 4. punktam (ESRK/2018/7)