Kopīgi noteikumi attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās ***I Eiropas Parlamenta 2009. gada 7. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 95/93 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās (COM(2009)0121 – C6-0097/2009 – 2009/0042(COD))