Kodolpētniecības un mācību pasākumiem paredzētā Eiropas Atomenerģijas kopienas pamatprogramma (tiešās darbības) * Eiropas Parlamenta 2011. gada 15. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par īpašo programmu, kas izpildāma ar Kopīgā pētniecības centra tiešajām darbībām un ar ko īsteno Eiropas Atomenerģijas kopienas pamatprogrammu kodolpētniecības un mācību pasākumiem (2012–2013) (COM(2011)0074 – C7-0078/2011 – 2011/0044(NLE))