2011/510/EÚ: Rozhodnutie Komisie zo 4. augusta 2011 , ktorým sa predlžuje obdobie uvedené v článku 114 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa zachovávajú hraničné hodnoty pre olovo, bárium, arzén, antimón, ortuť a pre nitrozamíny a nitrozovateľné látky v hračkách, ktoré oznámilo Nemecko podľa článku 114 ods. 4 [oznámené pod číslom K(2011) 5355] Text s významom pre EHP