2011/510/ES: 2011 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pratęsiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnio 6 dalyje nurodytas laikotarpis, susijęs su Vokietijos pranešime pagal 114 straipsnio 4 dalį nurodytomis nacionalinėmis nuostatomis palikti galioti švino, bario, arseno, stibio, gyvsidabrio bei nitrozoaminų ir nitrojunginių žaisluose ribines vertes (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 5355) Tekstas svarbus EEE